Hitvallásunk

Ahogyan a Biblia igazságait látjuk és képviseljük.

Protestáns, azaz minden emberi tekintély, megtapasztalás és hagyomány fölött állónak tekintjük a Szentírás kijelentését, az egyéni és gyülekezeti életet az abból megismert igazságoknak engedelmeskedve, folyamatosan ahhoz igazítva akarjuk kialakítani;

Evangéliumi, azaz gyülekezeti életünk, tanításunk középpontjában Jézus Krisztus személye és megváltó műve áll, amely egyedül képes az ember Istennel való közösségét helyreállítani, őt igazzá és szentté tenni;

Karizmatikus, azaz hisszük és igényeljük a Szentlélek minden, az apostoli korban működő megnyilvánulását (újjászületés, betöltekezés, Isten erejének és hatalmának munkái, ajándékok, vezetés, gyümölcsök, stb. ...) ma is, a Hitvallásban és Szervezeti Szabályzatban rögzítettek szerint;

Szabadegyház, azaz gyülekezetünk az államhatalomtól teljes függetlenségben, olyan megtért és újjászületett tagok közösségeként kíván működni, akik hitüket érett módon, Jézus Krisztus mellett tudatosan döntve vállalják.

Hisszük, hogy a Szentírás, az Ószövetség 39 és az Újszövetség 27 kanonikus könyve, Isten kinyilatkoztatott Igéje. Szerzőit a szöveg megírásakor a Szent Szellem* ihlette, hogy Isten üzenetét és történelmi cselekedeteit helyesen, torzítás mentesen jegyezzék le. Ezért a Szentírás a legfőbb tekintély, amely megismertet Isten személyével, céljaival és az Általa készített üdvösséggel. A Szentírás helyesen, a Szent Szellem világosságában értelmezve az egyéni és gyülekezeti élet tökéletes szabályozója, legfőbb tanácsadónk és az a végső mérce, amely alapján minden emberi tanítást, hagyományt és gyakorlatot megvizsgálhatunk.

Az Ó- és Újszövetség elválaszthatatlan egységet képez. A Szentírás üzenetének középpontja az evangélium, Jézus Krisztus személye, tanítása és váltságműve, amely az Ószövetségben gyökerezik és jelentőségét az apostoli írások mutatják be.

Isten lényével és a vele való közösséggel kapcsolatban helyesebbnek tartjuk a "szellem", "szellemi dolgok" (a ruach, pneuma szavak megfelelőjeként) kifejezéseket, az emberi személyiséghez jobban kapcsolódó "lélek", "lelki dolgok" helyett. Ezért a Szentháromság harmadik személyét a megszokott Szentlélek helyett Szent Szellemnek nevezzük.

Hisszük, hogy egyetlen élő, valóságos, személyes és örök Isten van, aki mindenható, mindentudó, mindenütt jelenvaló, tökéletes bölcsességű, változhatatlan szellemi valóság. Teljesen szent: tiszta, igaz, bűngyűlölő, igazságos és kegyelmes. Ő minden szándék és cselekedet tökéletes bírája. Ő a szeretet: jóságos, irgalmas, hűséges, türelmes és önzetlen. Minden látható és láthatatlan valóság megteremtője, eredete, oka és célja. Egyedül méltó imádatunkra, teljes szeretetünkre és engedelmes, bizalomteli odaszánásunkra.

Tökéletes, végtelen lénye fölül áll értelmünk befogadóképességén, csak annyit foghatunk fel Belőle, amennyit Ő jelentett ki a számunkra. Hisszük, hogy az egyedülvaló Isten három személyben nyilatkoztatta ki magát, mint az Atya, a Fiú és a Szent SzeIIem örökkévaló tökéletes egysége:

Az Atya, aki mindent eltervezett, és mindenek fökött egyedül saját szándékától vezetve uralkodik, aki kijelentette magát a Fiún keresztül, és a Szent Szellem által, hogy az ambert szeretó, boldog közösségébe vonja;

A Fiú, aki az Atyával egylényegű örök Isten, de emberré vált, hogy kijelentse az Atyát és elvégezze a megváltás művét;

A Szent Szellem, az Atya és a Fiú Szelleme, aki személyes jelenlétük hordozója, akaratuk kinyilatkoztatója és véghezvivője, aki eljuttat minket a megváltás minden igazságának megismerésére és megélésére.

A teremtés, a látható és a láthatatlan világ

Hisszük, hogy az érzékekkel felfogható, látható világot Isten teremtette saját hatalmával és akarata szerint. Az Ő alkotása a természet minden eleme, jelensége és élőlénye, a teremtett világ minden törvényszerűsége. Isten nem csak létrehozta, de fenntartja, és gondoskodó szeretetével kormányozza a mindenséget. Noha mindenütt jelen van, nem azonos a teremtett világgal és nem része annak.

Hisszük, hogy a teremtés nem csak a látható anyagi, hanem a láthatatlan szellemi világból is áll. Ennek képviselői a Bibliában legtöbbször angyaloknak nevezett szellemi lények. Nagyhatalmúak és bölcsek, de teremtmények, akik imádását a Szentírás tiltja. Igen nagy számúak, különböző feladattal és hatalmi fokozatban tevékenykednek. Az Isten iránt hűséges, szent angyalok az Ő céljainak, üdvözítő tervének szolgái; óvják az istenfélőket, őrködnek az Egyház felett, Isten hírvivői és ítéletének végrehajtói. Noha szellemi létformában élnek, Isten akaratából ideiglenesen látható alakot is ölthetnek.

Hisszük hogy a teremtett világ önmagában is kinyilatkoztatás Isten hatalmáról és bölcsességéről. A teremtés művének felfogásához mégis szükség van hitre, az emberi értelem becsületes meghódolására a Teremtő nagyszerűsége előtt.

Hisszük, hogy létezik a Sátán, aki teremtett, személyes szellemi lény. Egyike volt a legfőbb angyaloknak, de felfuvalkodott és fellázadt Teremtője ellen. Lázadásában követte őt az angyalok egy része is, akikből akaratának végrehajtása érdekében működő sereget szervezett. Ezekből lettek a démonoknak nevezett tisztátalan, gonosz szellemek is, akik képesek az embereket testileg gyötörni, és gondolkodásukat befolyásolni, amennyire lehetőségük nyílik rá.

Hisszük, hogy a Sátán Isten és az ember legfőbb ellensége, minden bűn és gonoszság eredete. Sorsa az örök ítélet, ahova az embereket is igyekszik magával rántani. Különösen gyűlöli a megváltott, hatalma alól kiszabadult hívőket. Igyekszik lerombolni éket, családjaikat és gyülekezeteiket, de ők győztessé válnak felette Jézus Krisztusban.